noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเข้ หมู่ที่ ๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเข้ หมู่ที่ ๖ จากไร่นายศุภการแช่มรัมย์ ถึงไร่นายประมวนไกรเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
25
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ