noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องสำหรับงานปรับปรุงท่อ จ่ายน้ำร่วมกับหน่วยงานภายนอก พื้นที่สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องสำหรับงานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำร่วมกับหน่วยงานภายนอก พื้นที่สำนักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ ปป๐๔-๐๔-๖๗ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
26
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ