noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศท่าอากาศยานอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมและแก้ไขรั้วเขตพื้นที่การบิน ท่าอากาศยานอุดรธานี

ประกาศท่าอากาศยานอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมและแก้ไขรั้วเขตพื้นที่การบิน ท่าอากาศยานอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
29
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ