noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย (ตามแบบแปลน อบจ.หนองคาย)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย (ตามแบบแปลนอบจ.หนองคาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
30
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ