noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเนินกุ่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยย่อยวัดตายม)

ประกาศเทศบาลตำบลเนินกุ่ม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยย่อยวัดตายม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
28
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ