noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าเทียบเรือ อบจ. หมู่ที่ ๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าเทียบเรือ อบจ.หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
35
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ