noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเเทศบาลเมืองบ้านฉาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเทศบาล ๖๔/๒ ซอย ๑,๒ และ ๓ หมู่ที่ ๑

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านฉาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเทศบาล๖๔/๒ ซอย ๑,๒ และ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
43
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ