noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รวมเงินสมทบจากเกษตรกร บ่อละ ๒,๕๐๐ บาท)จำนวน ๓๕ บ่อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๒,๕๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
34
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ