noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม (รวมเงินสมทบจากเกษตรกร บ่อละ ๒,๕๐๐ บาท)จำนวน ๔๐ บ่อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
33
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ