butter
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรี หมวดเกล้า ๒ ซอยบ้านรักษ์ หมู่ที่ ๔

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอยบ้านรักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
33
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ