noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ ลำห้วยกองสี นานายสุขชาภู หมู่ที่ ๑ บ้านนาฝาย ตำบลนาดี สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ จำนวน ๑ แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลนาดี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ ลำห้วยกองสี นานายสุขชาภู หมู่ที่ ๑บ้านนาฝาย ตำบลนาดี สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลนาดีอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
34
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ