noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมสามัคคี หมู่ที่ ๑,๑๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๓ ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมสามัคคี หมู่ที่๑,๑๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๓ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
44
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ