noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนไร่เจริญตูมไปถึงที่นา นายสมหมาย วงค์คำจันทร์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนไร่เจริญตูมไปถึงที่นานายสมหมาย วงค์คำจันทร์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
43
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ