noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา งบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วย

ประกาศประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
62
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ