noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมยาง - หนองชุมเห็ด หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวนขวัญ ตำบลตลุกดู่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมยาง - หนองชุมเห็ดหมู่ที่ ๑๓ บ้านสวนขวัญ ตำบลตลุกดู่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
47
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ