noei
3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์เเม่ครัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์เเม่ครัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
42
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ