butter
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๒๐-๐๑๕ สายหนองคอง หมู่ที่ ๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๒๐-๐๑๕ สายหนองคอง หมู่ที่ ๕ บ้านแฮด ตำบลบ้านเป้า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
39
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ