butter
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
48
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ