butter
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
43
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ