butter
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด หมู่ ๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
40
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ