noei
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
30
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ