noei
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านยางขาคีม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ที่/๔๙

ประกาศโรงเรียนบ้านยางขาคีม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
30
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ