butter
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยอง หมู่ที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
30
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ