butter
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำห้วยหลวง หมู่ที่ ๕ บ้าน โนนหวายใต้ ตำบลโนนหวาย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร

ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำห้วยหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหวายใต้ ตำบลโนนหวาย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
21
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ