butter
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายสามแยกเกษตร ถึง นานายพุฒ เหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายสามแยกเกษตรถึง นานายพุฒ เหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกุงเต่า ตำบลท่าสองคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
27
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ