noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (บ้านประตูดิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
26
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ