noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ที่/๔๙ และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน หญิง ๔ที่/๔๙

ประกาศโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ที่/๔๙ และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
24
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ