noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๗ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ครั้งที่ ๒)

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น ๗ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
25
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ