ปิยธิดา คำน้อย
2 ปีที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม  ในสาขา “นักชงมืออาชีพ" จำนวน 18 ชั่วโมง อบรมในระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเสริมความรู้หลักการผลิตและชงเครื่องดื่มให้กับผู้ประกอบการและการชงเครื่องดื่มให้ได้ตามมาตรฐานนักชงมืออาชีพ

2. แนะนำองค์ความรู้และเทคนิคการชงเครื่องดื่มเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับการขายเครื่องดื่มแต่ละเมนู ให้ความรู้ในเรื่องต้นทุน การเลือกทำเล

3. สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาการจำหน่ายเครื่องดื่มได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

2. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3. ผู้ที่ต้องการเปิดร้านกาแฟ และว่างงาน

4. ผู้ประกอบการ ร้านขายเครื่องดื่มในโรงงาน

5. ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้ประกอบการการฝึก

หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าทดสอบมาตรฐานฯ

1)รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ชุด

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20-25 คน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และยื่นใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  โทร.0 5352 5542
สามารถดาวโหลดใบสมัครฝึกอบรม ได้ที่  www.dsd.go.th/lamphun

* Required

Course Outline

#กาแฟ
Share
846

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ