ปิยธิดา คำน้อย
2 ปีที่แล้ว
ประกาศจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม  ในสาขา “การพัฒนาหัวหน้างานระดับต้น จำนวน 18 ชั่วโมง อบรมในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้หัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถควบคุม ดูแล สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ลูกน้องได้

2. เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างานมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการเป็นหัวหน้างาน ส่งผลให้ลูกน้องมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถบริหารงาน  สร้างและพัฒนาทีมงานของตนเอง  โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.เป็นหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน  ทุกสายงาน ทุกแผนก

2.เป็นผู้สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตลอด

หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าทดสอบมาตรฐานฯ

1)รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ชุด

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25-30 คน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และยื่นใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  โทร.0 5352 5542

สามารถดาวโหลดใบสมัครฝึกอบรม ได้ที่  www.dsd.go.th/lamphun

Course Outline

#รับสมัคร #อบรม #ฝึกอบรม #ผู้นำ
Share
596

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ