ปิยธิดา คำน้อย
2 ปีที่แล้ว
ประกาศจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

รับสมัครฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน

สาขา การบำรุงรักษาและขับรถยก(FORK  LIFT  TRUCK) ด้วยความปลอดภัย รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 18.00 น.

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561

รับจำนวน 20 - 25 คน เท่านั้น  

ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท(ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเอกสารประกอบการอบรม)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1.ผู้ทำงานในสถานประกอบกิจการ/ผู้ประกอบการ/ผู้เคยทำงานมาแล้วแต่ถูกเลิกจ้าง (ผู้ว่างงาน) หรือ

2.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป โดยมีพื้นฐานความรู้สอดคล้องหรือเกื้อหนุนกับสาขาที่จะเปิดฝึกอบรม

*ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและสามารถใช้รับรองตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ปฎิบัติงานขับรถฟอล์คลิฟท์ต้องมีใบ certificate*

หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าทดสอบมาตรฐานฯ

1)รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ชุด

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 - 25 คน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และยื่นใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  โทร.0 53-525542

สามารถดาวโหลดใบสมัครฝึกอบรม และใบสมัครทดสอบฯ ได้ที่  www.dsd.go.th/lamphun

Couse Outline

#แรงงาน #ผู้ประกอบการ
Share
788

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ