ปิยธิดา คำน้อย
2 ปีที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับโครงการหัตถกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับโครงการหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวงซึ่งดำเนินการทั้งด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมดั้งเดิมของชนเผ่าและด้านส่งเสริมในเขตพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน

โดยให้มีการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากศิลปหัตถกรรมของแต่ละเผ่า มาประยุกต์เป็นสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพการผลิต ช่วยเหลือด้านการออกแบบและการตลาดซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมีแรงงานลำพูนได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ในสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมจำนวน 48 ชั่วโมง รวมจำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 5 – 11 มีนาคม 2561 โดยมี นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรม

 

#ฝีมมือแรงงาน
Share
633

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ