ปิยธิดา คำน้อย
2 ปีที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 อุตสาหกรรมศักยภาพอื่น ด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (18 ชั่วโมง) ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 10,11 และ 17 มีนาคม 2561

เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพหรือกำลังแรงงานที่มีงานทำอยู่แล้วในตลาดแรงงานให้มีฝีมือสูงขึ้นและเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสาขารองรับภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม Thailand 1.0,2.0 และ 3.0 ที่ยังมีศักยภาพในการแข่งขันสามารถปฏิบัติงานในสายการผลิตของสถานประกอบกิจการเป้าหมายให้มีฝีมือเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับเทคโนโลยี ทักษะด้าน STEM Workforce ทักษะ Multi - Skill ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับอุตสาหกรรม Thailand 4.0/ธุรกิจ Start - ups ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คน (ชาย 22 คน)

#ช่างไฟฟ้า #ฝีมือแรงงาน
Share
575

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ