HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 2 เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ผู้ตรวจการราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการตรวจราชการที่ 2 (Progress Review)

เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ ผู้ตรวจการราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(นายวิรัช คันสร)

ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

(นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ)

 เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

____________________________________

วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 13.05 น.   - ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยัง   ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยว บิน DD8214

เวลา 15.00 น.   - เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

                         - เข้าที่พัก ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน


วัน อังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00 น.   - ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                           ตรวจเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                           ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

เวลา 13.00 น.   - เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

โดยรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

เวลา 19.00 น.   -เข้าที่พัก ณ จังหวัดเชียงใหม่


วัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 13.00 น.   - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 18.00 น.   - เข้าที่พัก ณ จังหวัดเชียงใหม่


วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 08.30 น.   - เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เวลา 09.00 น.   - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

                        - ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                           ตรวจเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                           ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

เวลา 11.30 น.   - ออกเดินทางไปจังหวัดลำปาง

โดยรถยนต์ราชการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

เวลา 13.30 น.   - เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เวลา 14.00 น.   - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมห้อวเวียงละคอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

                         -  ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                        ตรวจเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                       ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  10 ลำปาง ณ ห้องประชุมสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

เวลา 18.00 น.   - เข้าที่พัก ณ จังหวัดลำปาง


วัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 07.45 น.   - ออกเดินทางไปจังหวัดลำพูน

โดยรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

เวลา 09.00 น.   - เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

เวลา 09.30 น.   - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

                         -  ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                        ตรวจเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                       ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนณ ห้องประชุมสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

เวลา 13.30 น.   - ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

โดยรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

เวลา 15.40 น.   - เดินทางออกจากสนามบินเชียงใหม่ ไปสนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG

เวลา 17.01 น.   - เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


หมายเหตุ กำหนดการตรวจราชการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมะสม

#หาช่าง
Share
388

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ