HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้น  จำนวน 10 สาขาในหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปประกอบเป็นวิชาชีพได้ โดยหลักสูตรนี้จะฝึกสอนให้ประชาชนมีวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสากล สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้ อีกทั้งสำหรับผู้ที่ห่างไกลทาง สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนมีที่พักระหว่างฝึกอบรมให้ฟรี  โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังต่อไปนี้

สาขาช่างที่เปิดรับสมัคร

สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบข้างล่าง


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2.เป็นผู้มีความประสงค์จะฝึกอาชีพ และสามารถฝึกได้สม่ำเสมอตลอดหลักสูตร

3.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ยกเว้นระบบการศึกษานอกโรงเรียน

4.ไม่เป็นผู้ถือบวชในสมณะเพศ

5.มีความรู้สอบไล่ได้ขั้นประถมศึกษาภาคบังคับ / มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสาขาช่าง (จะต้องจบการศึกษาก่อนวันเปิดฝึกอาชีพ)

6.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาช่างนั้นๆ

7.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

8.มีความประพฤติดี


กำหนดวันรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562


สถานที่รับสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5352-5542

กำหนดวันสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

ใน วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

สอบข้อเขียน - ความรู้พื้นฐานทั่วไปแต่ละสาขาช่าง

สอบสัมภาษณ์ - ด้านบุคลิกภาพ ความตั้งใจฝึกอาชีพ เน้นการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ


ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศผล ใน วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


กำหนดการรายงานตัว

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัวพร้อมเข้าฝึก ใน วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องรายงานตามวันเวลากำหนด สำหรับผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะต้องนำผู้ปกครองมาในวันรายงานตัวด้วย ตามเวลาที่กำหนดเพื่อจัดทำเอกสารการรายงานตัวและมอบตัว

การสมัครเข้าหอพัก
สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจุดฝึก หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าพักในหอพักของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถยื่นคำขอเข้าพักได้ทันทีเมื่อทราบผลการคัดเลือก เพื่อคณะกรรมการหอพักจะได้พิจารณาและเตรียมเข้าพัก และเมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าพักในหอพัก และเตรียมตัวเข้าหอพักได้ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้กรณีการอยู่หอพักผู้รับการฝึกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด


กำหนดการปฐมนิเทศ และเปิดฝึกอาชีพ

ปฐมนิเทศผู้รับการฝึก และดำเนิการเปิดฝึก ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่าย

1.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกและค่าวิทยาการ

2.ผู้รับการฝึกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฝึก

3.ผู้รับการฝึกจะต้องรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายชุดฟอร์มเครื่องแบบการฝึกเท่านั้น ซึ่งจะมีช่างมาวัดขนาดตัวและสั่งตัดชุดฝึก โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

4.ผู้รับการฝึกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหารในระหว่างการฝึกอาชีพ


รายละเอียดกิจวัตร การฝึกอาชีพ

1.ผู้รับการฝึกทุกคนจะต้องปฎิบัติตนตามกฎ ระเบียบของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

2.ผู้รับการฝึกทุกคน ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และออกกำลังกายทุกวัน ระหว่างเวลา 08.15 น. - 08.30 น.

3.ฝึกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการ โทร.0-5352-5542 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
( Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )


สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี้ ( Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )


รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่รูปเอกสารด้านล่าง

#หาช่าง #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #ฝึกอบรมอาชีพ
Share
1249

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ