HouzzMate Admin
7 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2564 (ฝึก 2-4 เดือน) | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


14 พฤศจิกายน 2563

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชน แรงงานใหม่ ผู้จบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และบุคคลทั่วไปที่สนใจฝึกทักษะอาชีพ เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพฟรี ในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้น จำนวน 7 สาขาในหลักสูตร เพื่อฝึกฝนพื้นฐานทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี มีที่พักให้ระหว่างฝึก รับสมัครจำนวนจำกัด โดยได้มีกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้สาขาอาชีพในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก

          1.) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร (รุ่นที่ 1)

          ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 63 – 21 มกราคม 64

          ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

          จำนวนที่รับสมัคร 16-20 คน


          2.) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร (รุ่นที่ 2)

          ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 64 – 17 มิถุนายน 64

          ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 64 – 16 กรกฎาคม 2564

          จำนวนที่รับสมัคร 16-20 คน


          3.) สาขา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ระดับต้น)

          ฝึกในสำนักงานฯ 4 เดือน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 63 - 26 มีนาคม 64

          ฝึกในสถานประกอบการ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 64 – 7 มิถุนายน 64

          จำนวนที่รับสมัคร 16-20 คน


          4.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

          ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 63 – 21 มกราคม 64

          ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

          จำนวนที่รับสมัคร 16-20 คน


          5.) สาขา ช่างแต่งผมบุรุษระดับต้น

          ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 63 – 21 มกราคม 64

          ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

          จำนวนที่รับสมัคร 16-20 คน


          6.) สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (เย็บผ้า)

          ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 64 – 17 มิถุนายน 64

          ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 64 – 16 กรกฎาคม 2564

          จำนวนที่รับสมัคร 16-20 คน


          7.) สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

          ฝึกในสำนักงานฯ 4 เดือน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 64 – 17 สิงหาคม 64

          ฝึกในสถานประกอบการ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 64 – 22 ตุลาคม 2564

          จำนวนที่รับสมัคร 16-20 คนการฝากฝึกในสถานประกอบการ


           เมื่อจบการฝึกอาชีพในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ผู้รับการฝึกจะต้องเข้ารับการฝึกในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละสาขาช่าง ถ้าผ่านการฝากฝึกในสถานประกอบการ จึงจะถือว่าสำเร็จการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานและได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนคุณสมบัติของผู้สมัคร


          1.) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับต้น (ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

          2.) มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

          3.) เป็นผู้มีความประสงค์จะฝึกอาชีพ และสามารถฝึกได้สม่ำเสมอตลอดหลักสูตร

          4.) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ยกเว้น ระบบการศึกษานอกโรงเรียน

          5.) ไม่เป็นผู้ถือบวชในสมณะเพศ

          6.) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาที่สมัคร

          7.) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

          8.) เป็นผู้มีความประพฤติดีหลักฐานแนบที่ใช้ในการสมัคร


          1.) บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

          2.) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ชุด

          3.) ประกาศนียบัตร / ใบ รบ. / ใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

          4.) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปการรับสมัคร


1.) สมัครฝึกอบรมออนไลน์ โดยเข้าไปสมัครที่ลิงค์ (คลิกที่นี้) 

หรือ สแกน QR CODE (ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปสมัครได้เช่นกัน


2.) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.053-525542


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563กำหนดการที่เกี่ยวข้อง


          วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

          สัมภาษณ์ด้านบุคลิกภาพ ความตั้งใจฝึกอาชีพ และการเน้นการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ


          วันประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


          วันรายงานตัว ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัวพร้อมเข้าฝึก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

          ผู้ผ่านการคัดเลือก – ต้องรายงานตามวันเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะต้องนำผู้ปกครองมาในวันรายงานตัวด้วย ตามเวลาที่กำหนดเพื่อจัดทำเอกสารการรายงานตัวและมอบตัว

          ผู้สมัครเข้าพักในหอพัก เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าพักในหอพักแล้ว สามารถเตรียมตัวเข้าหอพักได้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป


           วันปฐมนิเทศและการเปิดฝึกอาชีพ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.


           วันฝึกอาชีพ

          - ผู้รับการฝึกทุกคนจะต้องปฎิบัติตนตามกฎ ระเบียบของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

          - ผู้รับการฝึกทุกคน ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และออกกำลังกายทุกวัน ระหว่าง 08.15 – 08.30 น.

          - ฝึกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.โทร. 0 5352 5542, 0 5353 7696 – 8 ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร.086-9135361

Website : http://www.dsd.go.th/lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน


** การรับสมัคร และ การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึก เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานข้อมูลจาก

Facebook พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน #ฝึกทักษะอาชีพฟรี #ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร #ช่างเชื่อม
Share
679

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ