บี้
1 เดือนที่แล้ว
ติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ
ติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ บ่อพัก งานท่อ และระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับระบบน้ำเสีย ในโรงงาน
31