Kasinee
5 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
ช่างไม้
ซ่อมแซมพื้นไม้ บริเวณทางเดินสระว่ายน้ำ สะพานไม้ ประตูไม้ ปาร์เก้
4 พ.ค. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Share
562

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ