Suphol Naknaen
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
รับเหมางาน ไฟฟ้าทุกชนิด และงานระบบต่างๆ สื่อสาร CCTV ระบบเตื่อนภัย โซ่ล่าลูฟท็อป 0922825952
รับเหมางาน ไฟฟ้าทุกชนิด และงานระบบต่างๆ สื่อสาร CCTV ระบบเตื่อนภัย โซ่ล่าลูฟท็อป 0922825952
31 ก.ค. 60
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
#ระบบไฟฟ้าแรงสูง #ระบบไฟฟ้าทั่วไป #ระบบปรับอากาศ #ระบบสัญญาณเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต #งานซ่อมคอมพิวเตอร์ #อื่นๆ
Share
572

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ