TIPPAWAN
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการผู้รับเหมาทำงานก่อฉาบ งานโครงสร้าง มีงานต่อเนื่องให้ตลอด
ต้องการผู้รับเหมาทำงานก่อฉาบ งานโครงสร้าง มีงานต่อเนื่องให้ตลอดเป็นผู้รับเหมารายย่อย 1 ชุด ชุด3-5 คนหน้างานนิคมพัตนา
27 มี.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
#งานก่อ-ฉาบ #อื่นๆ
Share
395

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ