TIPPAWAN
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการทีมช่างทำงานโครงสร้าง งานก่อฉาบ งานปูกระเบื้อง งานเชื่อม งานสี
ต้องการทีมช่างทำงานโครงสร้าง งานก่อฉาบ งานปูกระเบื้อง งานเชื่อม งานสี จะเป็นทีมรับเหมา หรือจะมาสมัครเป็นช่างประจำบริษัท ก็ได้ ค่าแรงตามฝีมือ หน้างานที่อยุธยา-นนทบุรี
2 พ.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานสี #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ #อื่นๆ
Share
525

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ