TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
รับสมัครช่างก่อ-ฉาบ ช่างสี ประจำโครงการค่าแรงตามฝีมือ ช่าง 500 ขึ้นไปที่พักฟรี น้ำไฟฟรี
รับสมัครช่างก่อ-ฉาบ ช่างสี ประจำโครงการค่าแรงตามฝีมือ ช่าง 500 ขึ้นไปที่พักฟรี น้ำไฟฟรี หน้างานที่โครงการคิวบิส 2 ถ.ติวานนท์ 45
6 ส.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ #งานสี
Share
302

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ