The Private Park Ville
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการผู้รับเหมาที่มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ร่วมทุนก่อสร้างบ้าน
ต้องการหาผู้ร่วมลงทุนกับโครงการบ้านสวัสดิการสร้าง บ้านขายให้ข้าราชการ และบุคคลกร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม มูลค่าการขายโครงการนี้ ประมาณยอดการขาย บาท 321,630,000.00 ( สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นบาท ) โครงการนี้มีลูกค้าพร้อมจะเข้าจับจอง และรับโอนบ้านไปจากโครงการ ฯ เพราะเป็นส่วนใหญ่เป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย และสามารถจะกู้ซื้อได้ในวงเงินข้นต่ำ ตั้งแต่ 2,ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่ต้องหาสถาบันการเงินอื่นๆไปให้บริการ เงื่อนไขการร่วมลงทุนง่ายๆ ดังนี้ 1. ต้องมีเงินทุกสำรองที่พร้อมจะร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 85,000,000.00 บาท ( แปดสิบห้าล้านบาท) 2, หรือมีวงเงินเครดิต หรือสินเชื่อสถาบันการเงิน ในวงเงินไม่น้อยกว่า (ข้อแรก) 3, หรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน มารับเหมางานก่อสร้างบ้าน และ พัฒนาที่ดินเอาวงเงินมาร่วมลงทุน โดยใช้หลักประกันของทางโครงการฯ. ค้ำประกัน
30 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
#รับเหมาก่อสร้าง
Share
440

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ