TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างปูน ช่างรายวันทั่วไป ค่าแรง 300-400 / วัน มีที่พักให้
ต้องการช่างปูน ช่างรายวันทั่วไป ค่าแรง 300-400 / วัน มีที่พักให้ หน้างานที่จ.อุบลราชธานี
4 ม.ค. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
#งานก่อ-ฉาบ
Share
405

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ