TIPPAWAN
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการรับสมัครช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก กรรมกร
ต้องการรับสมัครช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก กรรมกร หน้างานที่บางประกง
12 มิ.ย. 62
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
#งานก่อ-ฉาบ #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
Share
117

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ