TIPPAWAN
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการหาช่างเหมาฉาบอาคารพาณิชย์ 6 คูหา
ต้องการหาช่างเหมาฉาบอาคารพาณิชย์ 6 คูหา หน้างานที่ซอยบ้านพักคนชรา ปากเกร็ด
5 ก.ค. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
#งานก่อ-ฉาบ
Share
212

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ