butter
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
หาช่างฝ้าเชียงราย
งานฝ้า หน้งาน เทิง
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
#งานฝ้าเพดาน
Share
48
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานฝ้าเพดาน
พะเยา
#งานฝ้าเพดาน
เชียงใหม่
#งานฝ้าเพดาน #ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้) #งานรางน้ำฝน #อื่นๆ
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานฝ้าเพดาน
พะเยา
#งานฝ้าเพดาน
เชียงใหม่
#งานฝ้าเพดาน #ระบบไฟฟ้าทั่วไป
กรุงเทพมหานคร
#งานปูกระเบื้อง #งานฝ้าเพดาน #งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้) #งานรางน้ำฝน #อื่นๆ
เชียงใหม่