butter
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
หาช่างสมุทรปราการ
งานก่อสร้าง งานปูน เน้นฝีมือดีก่อฉาบ จับเซี๊ยมได้ ปูกระเบื้อง งานเชื่อม หน้างาน บางพลีสมุทรปราการ
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
#งานก่อ-ฉาบ #งานปูกระเบื้อง #งานบัวและปูนปั้น
Share
72
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานบัวและปูนปั้น
นนทบุรี
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #อื่นๆ
สมุทรปราการ
#งานปูกระเบื้อง
นครปฐม
#งานก่อ-ฉาบ
ลำปาง
#งานปูกระเบื้อง
ปทุมธานี
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานบัวและปูนปั้น
นนทบุรี
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต) #อื่นๆ
สมุทรปราการ
#งานปูกระเบื้อง
นครปฐม
#งานก่อ-ฉาบ
ลำปาง
#งานปูกระเบื้อง
ปทุมธานี