butter
2 เดือนที่แล้ว รอช่าง
หาแมคโครขุดแท่งปูน
งานแมคโคร ขุดแท่งปูนพร้อมขนทิ้งปรับดินรอบๆ หน้างาน สนามบินเชียงใหม่
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#อื่นๆ
Share
90
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่