butter
2 สัปดาห์ที่แล้ว รอช่าง
หาช่างประตูม้วนเชียงใหม่
งานประตูม้วนแบบอัตโนมัติ หน้างาน อยู่ถนนมหิดล
10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
Share
22
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่
#งานรางน้ำฝน
เชียงใหม่
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
กรุงเทพมหานคร
ประกาศหาช่างอื่นๆ
#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้)
เชียงใหม่
#งานสี
เชียงใหม่
#งานปูกระเบื้อง
เชียงใหม่
#งานรางน้ำฝน
เชียงใหม่
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
กรุงเทพมหานคร